Så går det till / How it works

Please note: Scroll down for English translation!

Information om bakgrunden till det här projektet och exakt vad det handlar om och går ut på, finns under fliken “2. Filosofi / Philosophy”.

Så här går det till att adoptera en hund genom Jahira Dog Project:

* Man läser igenom all information på hemsidan.

* Man skriver ett mejl och lämnar sitt namn, personnummer, adress och telefonnummer, samt berättar om sig själv och de man eventuellt bor tillsammans med, inklusive husdjur. Om man är intresserad av en specifik hund kan man ta med det här. Observera att lediga hundar syns både under flikarna “Hundar till adoption”, “Black Beauties” och “Special Stars”. Det är också viktigt att tala om vilka förväntningar man har om hunden och processen för att det ska bli så bra som möjligt. Vår e-postadress hittar du under fliken “8. Kontakt / Contact”. Observera att den information du tillhandahåller i det här mejlet bara är till för att vi ska kunna få en idé om vem du är. Vi kommer att ställa fler frågor när vi kontaktar dig i nästa steg, så att vi kan få en bra uppfattning om hur vi ska fortsätta.

* Du blir kontaktad av en representant som, ifall att ni går vidare i processen, har hand om ditt adoptionsärende. Representanten hjälper dig att välja ut rätt hund för just dig, baserat på den information du uppger, ett hembesök, samtal med dina angivna referenser, samt vad vi vet om hunden.

* OBSERVERA! Priset gäller för hundar som befinner sig i utlandet! svenska hundar har en adoptionsavgift på 5000 kr eftersom dessa inte innefattar samma kostnader.

* När du har bestämt dig betalar du in adoptionsavgiften, som är 6000 kr. Skulle du ångra dig behåller vi en reservationsavgift på 2000 kr, och du får alltså tillbaka 4000 kr. Reservationsavgiften går till organisationen som har hunden.

* Ett adoptionskontrakt skickas till dig antingen via e-post eller vanlig post. När den ena kopian har inkommit till representanten är hunden din!

* Vi reser och hämtar hem hundar ungefär en gång i månaden.

* Du kommer att bli meddelad om hundens ankomstdatum till Sverige så fort resan är bokad.

* Vid överlämnandet får du som ny ägare med dig hundens pass och ett häfte med allmänna tips och råd för nya hundägare.

* Vi utför löpande kontroller i form av telefonsamtal och gärna hembesök, men vi hoppas att det ter sig naturligt för ägaren att vilja hålla oss uppdaterade och uppskattar kontakten oss emellan. Vi vill absolut ha tillbaka hunden om den av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem, och i adoptionsavtalet ingår vår rätt att ta tillbaka hunden om vi misstänker att den far illa på något sätt. Någon ersättning utgår inte i dessa fall.

Vi hoppas att alla potentiella nya ägare där ute ska se det som en ytterst stor fördel att hundarna är utvärderade av hundproffs som gör en yrkesmässig bedömning, och eventuellt rehabilitering, innan de överlämnas till sina adoptörer. Detta innebär att hunden har genomgått noggranna kontroller av en hundbeteendespecialist som kan sin sak. Allt det här arbetet läggs ner på varje enskild adoption för att kunna erbjuda både hund och ägare en harmonisk början på sitt nya liv tillsammans.

Tveka inte att höra av dig vid frågor, funderingar eller för mer information.

Doggie 3  Kalle 

For information on the background for this project and exactly what it’s about, please see the tab called “2. Filosofi / Philosophy”.

This is how you adopt through the Jahira Dog Project:

* You read all the information on this website.

* You write us an email and leave your name, social security number, address and phone number, as well as a description of yourself and those in your household (if any), including pets. If you are interested in a specific dog you can let us know that here, too. It is also important that you tell us about your expectations of the dog and this process to make the experience as good as possible. You will find our email address in the tab called “8. Kontakt / Contact”. Please note that the information you provide us with in this email is just to help us get an idea of who you are. We will have more questions for you when we contact you in the next step, so we can get a good understanding of how to proceed.

* You will be contacted by a representative who, in case you go on to the next level in the process, will manage your adoption case. The representative will help you choose the right dog just for you, based on the information you provide, a home visit, conversations with your referrals, and what we know about the dog.

* Observe! This adoption fee goes for dogs that are situated abroad! The adoption fee of our Swedish dogs is 5000 SEK (540 euros) because that involves other costs.

* When you have decided, you will deposit the adoption fee, which is 6000 SEK ($920 / 690 euros). Should you wish to cancel, we will keep a reservation fee of 2000 SEK ($310 / 230 euros), and return the rest, i.e. 4000 SEK ($620 / 460 euros)  The reservation fee goes to the shelter that has the dog.

* An adoption contract will be sent to you either via email or regular mail. When the representative has received a signed copy the dog is yours!

* We usually travel to pick up dogs once a month.

* You will be notified of the dog’s arrival date to Sweden as soon as the trip is booked. 

* At the point of the handoff, you as the new owner will receive the dog’s passport and a booklet with general tips and advice for new dog owners.

* We do regular check ups in terms of telephone calls and would love to do home visits, but by then we hope that it feels natural for the owner to want to keep us posted and appreciate the contact we have. We would absolutely want the dog back if it for any reason can’t stay in its home, and the adoption contract clearly states that we have the right to take the dog back if we suspect that it is neglected or mistreated. No reimbursement is payable in these circumstances.

We hope that all potential new owners out there will see it as an extremely large advantage that the dogs are evaluated by specialists who make a professional assessment, and potentially a rehabilitation, before they are handed over to their adopters. This means that the dogs have gone through meticulous inspections by a dog behavior specialist who knows their job. All this work is put into every single adoption so that we can offer both dog and owner a harmonious beginning of their new life together.

Please don’t hesitate to contact us for questions, concerns or further information.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s