Filosofi / Philosophy

Please note: Scroll down for English translation!

Obs! Detta stycke handlar om hundar som är i behov av rehabilitering, men långt ifrån alla hundar som vi förmedlar är det.

Vi på Jahira Dog Project tycker att man som förmedlare av hundar bör vara mycket kunnig inom hundpsykologi. Varför det är så viktigt är för att man överhuvudtaget bör förstå sig på sitt djur om man ska kunna vara en så bra hundägare som möjligt, än mer när det gäller en person som förmedlar hundar till andra. Vi menar också att vissa av hundarna som har haft en problematisk relation med tidigare ägare, har ett bedrövligt förflutet eller har vistats länge i hundhemsmiljö tyvärr dras med olika psykologiska besvär som de måste få hjälp med för att må bra. För att det inte bara ska handla om att förflytta hunden ifrån en plats till en annan, så satsar vi stort på att rehabilitera eventuella problembeteenden innan hunden kommer hem.

Vi tycker också att det mest förnuftiga vore om den som förmedlar hundarna och har god kunskap inom hundpsykologi även har träffat, utvärderat och handskats med hundarna personligen för att kunna göra en så lyckad adoption som möjligt, alternativt att kontaktpersonerna har en så pass kunnig person att samarbeta med igenom hela adoptionsprocessen. Den som “kan” hundarna borde kunna svara på det allra mesta som angår deras temperament. När det är nödvändigt kan en rehabiliteringsplan sedan läggas upp för att åtgärda eventuella problem. Det här är viktigt av flera orsaker. Dels för att hunden som sagt ska kunna leva ett harmoniskt liv, men också för att endast en korrekt analys ger en acceptabel chans till att hunden faktiskt hamnar i rätt hem. Vi tycker att det är professionellt att ta ansvar hela vägen ut, i varje aspekt av adoptionsprocessen. Att adoptionen blir lyckad hänger till störst del på kompatibilitet, alltså att hund och ägare är en bra matchning. Med andra ord måste lika stor hänsyn tas till att utvärdera intressenten.

För att minimera risken för felplacerade hundar så vill vi se till att ALLA hundar får en professionellt gjord beteendeanalys innan de väljs ut för att delta i det här projektet. Därefter använder vi oss av våra specifika kriterier för att matcha rätt hund med rätt ägare, och hunden blir adopterad. För adoptörerna är det här en otroligt stor fördel, eftersom man får hem en hund som man vet så mycket mer om, som lättare ska kunna anpassa sig till sitt nya hem, dess rutiner och familjemedlemmar, och som man i stöd av ett proffs ska kunna påbörja sin nya samvaro med så enkelt och naturligt som det bara går.

Vi fäster stor vikt vid att följa upp “våra” adoptionsfamiljer och vill gärna få veta hur det går, inte minst för att vara behjälpliga i den mån det är möjligt. Vi erbjuder livslång support och rådgivning, och utför kontinuerliga kontroller. Vi förbehåller oss rätten att återta hunden om vi misstänker att den far illa på något sätt. Vi hoppas att detta ska visa på vår seriositet, vårt engagemang och känsla av ansvarsplikt gentemot både hundar och människor.

För oss är överpopulationen av hundar något som måste bekämpas på många olika sätt samtidigt, och att erbjuda ansvarsfulla och hållbara adoptioner är en av vägarna att gå. Alla hundar som vi förmedlar är kastrerade, vilket är ytterligare ett sätt att tackla överpopulationen, och är en självklar procedur i vårt protokoll som “hundarnas advokater”.  Ska vi nå vårt mål om att eliminera överpopulationen av hundar och katter, som just nu är uppe i den förbluffande siffran på 600 miljoner djur, så måste vi tänka långsiktigt, och orka vara innovativa, hålla ett öppet sinne, och villiga att göra jobbet.

Jahira Dog Project – Ansvarsfull Räddning, Rehabilitering, och Omplacering

 

 Puppies Dog

Please note that this piece addresses dogs in need of rehabilitation, but far from all the dogs that we rehome do.

We at the Jahira Dog Project believe that as an intermediary of dogs, you should be highly knowledgeable in dog psychology. Why it is so important is because you need to understand your pet in order to be as good a dog owner as possible, and even more so if you mediate dogs to other people. We also believe that some of the dogs that had a problematic relationship with a previous owner, have a miserable past or have been situated in a shelter environment for a long time, unfortunately come with various psychological issues that they need to be helped with to become happy. Since we don’t want it to just be about moving the dog from one place to another, we invest a great deal in rehabilitating any potential problem behaviors before the dog comes home.

Furthermore, we believe that it is only reasonable that the person with good knowledge of dog psychology who also mediates the dogs, have met, evaluated and managed the dogs in person in order to accomplish an adoption as successful as possible, alternatively that the contact persons have this connoisseur to cooperate with throughout the entire adoption process. The one who “knows” the dogs should be able to answer just about anything regarding their temperament. This is important for several reasons. One, because the dog, as mentioned before, should be able to live a harmonious life, but also because only a correct analysis will offer an acceptable chance of the dog actually ending up in the right home. We believe it is professional to take responsability all the way through, in every aspect of the adoption process. The success of an adoption lies mainly in the factor of compatibility, i.e. that dog and owner are a good match. In other words, evaluating the potential new owner is just as important.

To minimize the risk of misplaced dogs we would like to make sure that ALL dogs receive a professional behavior analysis before they are chosen to participate in this project. We will then use our specific criteria to match the right dog with the right owner, and the dog will be adopted. For the adopters, this is an incredible advantage since you receive a dog that you know so much more about, that should adjust easier in its new home, with new routines and family members, and with the support of a professional, you should be able to begin your new relationship as easy and natural as possible.

We take great care in following up on “our” adoptive families and would love to hear about how things are going, not least because we’d like to be of help in every respect possible. We offer life-long support and counseling, and perform continuous check ups. We reserve the right to retrieve the dog if we suspect that the dog is neglected or mistreated. We hope that this will demonstrate our seriousness, committment, and sense of responsability towards both dogs and people.

To us, the overpopulation of dogs is something that has to be tackled in many different ways simultaneously. To offer responsible and sustainable adoptions is one way to go. All of the dogs that we rehome are spayed or neutered, which is another way to curb the overpopulation, and is a given procedure in our protocol as “canine advocates”. If we are to reach our goal to eliminate the overpopulation of dogs and cats, which is now up to the staggering number of 600 million animals, we have to think long term and have the strenght to be innovative, open minded, and willing to do the work.

 

The Jahira Dog Project – Responsible Rescue, Rehab and Rehoming

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s