Presentation

Please note: Scroll down for English translation!

Jag som har startat det här projektet heter Alexandra Ortega och bor i lilla Limmared i Västra Götaland, Sverige. Jag engagerade mig i “hundadoptionsvärlden” när jag var 18 år och precis hade tagit emot min första spanjor, Divino. Det här med att ta emot någon annans oönskade hund var nytt för mig, och jag tyckte redan från början att denna tanke var fantastisk! Den upplevelsen öppnade upp för vad som helt klart kommer att bli ett livslångt engagemang för mig, en passion som jag brinner så otroligt starkt för; att hjälpa hundar i nöd.

Jag har själv en stor hundflock som jag lever tillsammans med, och nästan alla är adoptivhundar. För mig känns det självklart att adoptera hundar som redan finns och behöver hjälp, i synnerhet med tanke på att man kan få tag på det allra mesta i hundväg, även via omplacering. Jag har renrasiga hundar som kommer ifrån uppfödare också, och jag värderar och respekterar deras kunskap och erfarenhet, men hädanefter skulle jag inte välja det alternativet framför att adoptera.

Jag fick idén till Jahira Dog Project efter att själv ha känt att det saknas något hos de hundadoptionsförmedlingar som finns idag. Det fokuseras mycket på att rädda hundar, och sedan på att omplacera dem, men jag önskar att det satsades lika mycket på att kompetenta personer utför utvärderingar av hundarna, så att de sedan placeras i hem som verkligen passar dem. Man måste komma ihåg att många av dessa hundar har haft trassliga relationer, ett dåligt förflutet eller har vistats länge i en understimulerade miljö, och i så fall behöver hamna där detta kan behandlas korrekt. Det är minst lika viktigt som att förflytta hunden från en plats till en annan. Därför lägger vi störst vikt vid att passa ihop rätt hund med rätt människa.

Vi på Jahira Dog Project vill minska problemet med onödiga avlivningar och vidareplaceringar, också av obalanserade hundar, och det finns en bra lösning! Vi hoppas att ni ska uppskatta och vilja delta i vårt initiativ till att förbättra tillvaron för både hundar och människor världen över. Våra ledord är ansvarsfull, professionell och hållbar räddning, rehabilitering och omplacering av hundar, svenska som utländska. Vi strävar också efter att sprida kunskap om hundpsykologi och psykologisk rehabilitering, samt vad det innebär att adoptera en hund, och därmed slå hål på myter och fördomar som begränsar oss allihop.

Om ni har frågor om eller synpunkter på det här projektet är ni mer än välkomna att höra av er på jahiradogproject@live.com. Vi ser fram emot att lära känna er!

VÄLKOMNA!

Inez  Frou Frou  Felixx

My name is Alexandra Ortega, I live in a small town called Limmared in Västra Götaland, Sweden, and I’m the founder of the Jahira Dog Project. I committed myself to the world of dog adoption when I was 18 years old and adopted my first Spaniard, Divino. The idea of accepting someone else’s unwanted dog was new to me, and I immediately thought it was fantastic! That experience opened up for what will definitely be a life-long commitment for me, a passion that grows stronger by the minute; helping dogs in need.

I, myself, have a large pack of dogs that live with me, and I adopted almost all of them. To me it’s an obvious choice to adopt dogs that already exist and need help, especially considering that you can get your hands on just about “anything dog”, even through rehoming. I have purebred dogs from breeders, too, and I value and respect their knowledge and experience, but from here on out I would not choose that option before adopting.

I got the idea for the Jahira Dog Project after feeling like there was something missing in the adoption organizations that exist today. There’s a lot of focus on rescuing dogs, and later on rehoming them, but I wish that equally as much energy went into evaluations performed by competent people, so that the dogs can be placed in homes that suit them. We need to remember that many of these dogs have had problematic relationships, bad past experiences or have been in an unstimulating environment for a long time, and in those instances need to end up where that can be treated correctly. That’s why we focus on matching the right dog with the right person.

We at the Jahira Dog Project want to diminish the problem of unnecessary euthanisia and repeated rehoming, also of unbalanced dogs, and there is a good solution! We hope that you will appreciate and want to participate in our initiative to better the lives of both dogs and people worldwide. Our catchwords are responsible, professional and sustainable rescue, rehab and rehoming of dogs, Swedish as well as foreign. We also strive to spread knowledge about dog psychology, psychological rehabilitation and what it entails to adopt a dog, so that we can abolish the myths and predjudice that restrict us all.

If you have any questions or concerns about this project you are more than welcome to contact us at jahiradogproject@live.com. We look forward to getting to know you!

WELCOME!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s